Seguiment de resultats per direccions d’equips (Khalix/Longview)

Khalix és una plataforma informàtica que s’enmarca dins de la familia de productes denominada CPM (Corporate Performance Management) per a la gestió del rendiment empresarial. L’objectiu de Khalix és el de proporcionar la informació i les eines necessàries per tal de permetre la millora del rendiment en una organització.

Això s’aconsegueix per mitjà de la rapidesa, visibilitat i integritat de la informació. En el cas concret de l’ICS, Khalix aporta informació detallada en els àmbits econòmics i de qualitat assistencial pels centres d’atenció primària que gestiona. La plataforma Khalix està composada per les següents eines:

 • Khalix Web: Lloc web on es publiquen periòdicament nombrosos informes i quadres de comandament per tots els equips d’atenció primària de l’ICS. La informació publicada es refereix al rendiment econòmic i a la qualitat assistencial de l’equip. Aquesta eina no requereix de cap instalació ja que funciona sobre qualsevol navegador d’Internet.
 • Khalix per a Excel: Eina que funciona com un complement de Microsoft Excel i que permet l’usuari més avançat realitzar consultes directes a la base de dades de Khalix. Aquesta eina requereix d’instalació específica.
 • Khalix Input: Eina que s’utilitza per enviar dades a la base de dades de Khalix. L’entrada de dades es realitza mitjançant plantilles d’entrada de dades accessibles per alguns grups d’usuaris a través de Khalix Web.

Khalix_inici

 

Arquitectura Khalix

La base de dades de Khalix està formada per Dimensions, Jerarquies i Símbols.

Dimensions

La base de dades de Khalix conté un grandíssim volum d’informació, que es divideix en diverses categories. Per exemple, una categoria descriu els indicadors de l’acord de gestió, una altra conté els centres d’atenció primària de l’ICS, i una altra els períodes de temps que s’analitzaran. Al Khalix, cadascuna d’aquestes categories rep el nom de Dimensió. Una dimensió és un conjunt d’elements similars que proporcionen una estructura per facilitar l’anàlisi de la informació. Khalix està format per 7 dimensions, encara que no totes les utilitzem:

CUENTAS: Conté tots els indicadors de l’acord de gestió, les partides pressupostàries, els conceptes d’ingressos i despeses, entre d’altres.
PERIODOS: Conté els períodes de temps que s’analitzen, per exemple, mesos, anys, periodes de pressupost, períodes de previsió, etc.
CENTROS: Conté, principalment, els centres d’atenció primària i els professionals que hi treballen.
ANALISIS: Conté els diferents tipus de dada d’una mateixa CUENTA. Per exemple, un indicador de qualitat assistencial pot tenir una meta, un número de casos resolts, un resultat, un assoliment, etc. Cadascun d’aquests tipus de dada correspon a un anàlisis diferent.
TIPO: S’utilitza molt poc. Conté bàsicament els proveïdors de proves i les severitats dels CRG.
DETALLES: Gairebé no s’utilitza. Conté només els grups d’edat dels CRG.
CONTROLS: Gairebé no s’utilitza. Conté només una jerarquia de sexe que s’utilitza als CRG i a les poblacions.

Jerarquies i Símbols

Cada element individual d’informació de la base de dades rep el nom de Simbol. Per tant podem dir que una dimensió està formada per símbols que representen elements individuals d’informació. En una base de dades de Khalix un símbol només pot aparèixer una sola vegada, són únics, i només poden aparèixer en una dimensió.

Els símbols de cada dimensió poden estar relacionats amb altres símbols de la mateixa dimensió. Aquesta relació és sempre del tipus pare/fill. Un símbol pot ser fill d’un altre símbol i a la vegada pare d’un altre símbol diferent. Aquest conjunt de relacions que s’estableixen començant pel símbol de nivell més alt es coneix amb el nom de Jerarquia. El número de nivells o relacions pare/fill d’una jerarquia s’anomena profunditat de la jerarquia. Una jerarquia és per tant, una manera d’organitzar els símbols i les relacions entre aquests dins d’una dimensió. Una dimensió pot contenir ilimitades jerarquies i símbols, sempre diferents.

Tipus de Símbols

Els símbols d’una jerarquia poden ser:

Fulla: si no té cap símbol més per sota d’ell a la jerarquia. Un símbol fulla el podrem trobar a moltes jerarquies, però sempre com a fulles.
Pare: si té com a mínim un símbol per sota d’ell a la jerarquia. Un símbol pare el podrem trobar a moltes jerarquies, però sempre com a pare dels mateixos símbols.
Arrel: Si no té cap símbol per sobre d’ell a la jerarquia. Una jerarquia només pot tenir un símbol arrel, de fet, la jerarquia rep el nom del seu símbol arrel.

Creuaments de símbols i convencions

K4E.PNG
En una base de dades tradicional, de les anomenades relacionals, la informació s’emmagatzema en moltes taules diferents relacionades entre si, i l’accés a aquesta informació es realitza mitjançant un llenguatge de consulta conegut amb el nom de SQL (Structured Query Language). La base de dades de Khalix no és pas d’aquest tipus, sino que com s’ha vist té una estructura multidimensional. En aquest tipus de base de dades la informació es guarda i es consulta mitjançant el que s’anomena un Creuament de Símbols. Cada peça d’informació o dada bàsica s’emmagatzema en una combinació de símbols, concretament un per a cada dimensió. Per exemple, si volem saber quin és el resultat de l’indicador EQA per l’equip BR277 al mes d’octubre hauríem de fer la següent consulta:

 • CUENTAS = “AGINDQA”
 • PERIODOS = “A1810”
 • ENTIDADES = “BR277”
 • ANALISIS = “AGRESULT”
 • TIPO = “NOCAT”
 • DETALLES = “NOIMP”
 • CONTROLS = “DIM6SET”

El Khalix per a Excel serveix per fer consultes a la base de dades seguint aquesta metodologia. Quan es fan consultes també podem indicar que volem tots els elements d’una jerarquia en comptes de només un símbol. Això s’indica afegint el sufixe “#99” al nom del símbol. Per exemple, podríem voler consultar el resultat de l’EQA d’octubre de 2018 per tots els equips de la SAP22 . La consulta quedaria:

 • CUENTAS = “AGINDQA”
 • PERIODOS = “A1810”
 • ENTIDADES = “SAP22#99”
 • ANALISIS = “AGRESULT”
 • TIPO = “NOCAT”
 • DETALLES = “NOIMP”
 • CONTROLS = “DIM6SET”

Quan s’escriu el sufixe “#99” darrere d’un símbol el que estem demanant són els símbols de tots els nivells per sota del símbol pare o arrel indicat. Això és útil quan volem consultar una jerarquia sencera de símbols perquè no ens cal conèixer el número exacte de nivells que té. El número que segueix a “#” darrera del nom d’un símbol pare o arrel indica el nivell màxim fins el qual la consulta retornarà resultats, és a dir, la profunditat. Per exemple, si indiquem “#1”, estarem consultant els símbols de nivell 1 de la jerarquia (serien els fills), un “#2” indicaria els de nivell 2 (serien els néts), i així successivament. Per exemple, la jerarquia AMBITOS de la dimensió ENTIDADES conté els centres de l’ICS, i és una jerarquia de 3 nivells. El primer nivell són els territoris, el segon les SAP, i el tercer finalment els EAP. Si volguéssim consultar el resultat de l’EQA d’octubre de 2018 de tots els territoris i SAP de l’ICS hauríem de fer aquesta consulta:

 • CUENTAS = “AGINDQA”
 • PERIODOS = “A1810”
 • ENTIDADES = “AMBITOS#2”
 • ANALISIS = “AGRESULT”
 • TIPO = “NOCAT”
 • DETALLES = “NOIMP”
 • CONTROLS = “DIM6SET”

Es poden indicar diferents nivells de profunditat per a cada dimensió. Una consulta més elaborada seria per exemple consultar l’assoliment de tots els indicadors de l’EQA de tots els territoris i SAP de l’ICS, per tots els mesos de l’any 2018.

 • CUENTAS = “AGINDQA#99”
 • PERIODOS = “AYR18#99”
 • ENTIDADES = “AMBITOS#2”
 • ANALISIS = “AGPUNTS”
 • TIPO = “NOCAT”
 • DETALLES = “NOIMP”