DBS (Dades Bàsiques de Salut)

DBS es un sistema de consulta de dades a nivell dels EAP de l’ICS , desagregades fins a nivell de pacient i basades en els registres a eCAP de les principals dades d’interès de pacients, problemes de salut , prescripcions actives i variables.

El projecte consisteix en la creació de unes taules bàsiques de dades essencial a nivell de pacient amb la possibilitat d’accés a aquesta informació a través de la pàgina del SISAP-ECAP de cada professional.

Justificació

Els sistemes d’informació desenvolupats a l’ICS en AP, tant a nivell corporatiu com territorial han aconseguit els últims anys proporcionar dades clíniques estructurades, tant a professionals com equips directius. Aquesta informació, que es basa en explotacions sistemàtiques i periòdiques i en les eines de presentació de resultats a nivell de professional i pacient, ha produït canvis importants en els resultats de la AP. Malgrat tot queda un terreny on no hem avançat prou i que te una gran importància, la informació no sistemàtica, “ a la carta”, en la que un professional assistencial o responsable de gestió vol una informació especifica no contemplada en les explotacions sistemàtiques habituals.

Aplicacions:

DBSform:

Aplicació web que permet, a nivell professional, crear consultes dels seus pacients, seleccionant una sèrie de paràmetres. Un cop feta la consulta es pot exportar un llistat en format csv amb tots els valors de la taula DBS. Finalment el professional hauria de poder triar del llistat mostrat quins pacients vol visualitzar a l’ecap en les diferents eines de gestió clínica que ofereix.

Descarrega DBS:

Mensualment es genera de forma automàtica la taula DBS en REDICS. Es fa una copia parcial de la mateixa a cada sector e-CAP al entorn d’explotació i es genera un arxiu Acces per cada EAP i un per cada territori. A la pagina del SISAP (ecap) de responsables d’UP i de SAP es pot descarregar aquest arxiu per treballar les dades en Acces i fer consultes. Aquí podeu accedir a les especificacions tècniques del DBS.

Carrega DBS

Permet crear llistats i mostrar-los a traves de la pagina de SISAP professionals als metges o/i infermeres que s’hagin seleccionat. Tot i que està pensada per fer servir les dades de DBS permet pujar qualsevol llistat treballat en entorn anonimitzat sempre que tinguin les característiques adients.

Usuaris de DBS

Segons el tipus d’usuari de l’ecap es presentaranles següents possibilitats:

Professional assistencial (metges,infermeres)

DBSform

Director/adjunt/a EAP

 • DBSform per consulta de dades dels pacients assignats a l’EAP. Tindrà la funció de llistar o contar pacients amb combinacions de diferents criteris.(en construcció)
 • Descàrrega DBS (amb dades de l’EAP)
 • Càrrega DBS (amb dades de l’EAP)

Secretaries técniques territorials

 • Descàrrega DBS (amb dades del territori)
 • Descàrrega d’altres dades:
  • DBS farm. Dades de prescripció activa a ecap
  • Catàleg UAB.
 • Càrrega DBS (amb dades del territori)

La taula dades bàsiques de salut

El SISAP, a partir de les bases de dades de ECAP genera mensulament una única taula de dades bàsiques amb un registre per cada pacient assignat amb diferent informació. Els camps son els següents:

Dades generals del pacient

 • Identificador del pacient:CIP anònim
 • Edat
 • Sexe
 • EAP
 • Metge assignat
 • Infermera assignada
 • CRG
 • Institucionalitzat
 • Nacionalitat

Problemes de salut actius

Problemes de salut passius

Prescipció activa

Últim valor de variables rellevants

Últim valor de variables de laboratori rellevants

Utilitats de DBS

 

El DBS permet:

Millora de la gestió clínica dels pacients

Identificant pacients amb determinades condicions per intentar millorar.Exemples:

 • Pacients amb tractament gastroprotector sense AINE o patologia péptica;
 • Pacients amb filtrat glomerular baix i determinades medicacions;

Creació de taules especifiques amb multiples dades per projectes de recerca

Les dades proporcionades per DBS poden establir idees de recerca a nivell dels EAP o aprofitar-les per els treballs de recerca de residents. Exemples:

 • Taula de diabetics amb el pes, talla, IMC, HbA1c, colesterol, LDL, filtrat glomerular i tractament de DM.
 • Pacients amb RCV<10 amb diagnóstics de HTA, DM, Hiperlipemia, AVC, Cardiopatia isquemica, tractament antihipertensiu, valors de TAS i TAD.

Exploració i creació d’indicadors

Tant a nivell de EAP com territorial DBS pot ser una eina util per elaborar indicadors senzills de seguiment clínic per professionals o EAPs Exemples:

 • Percentatge de pacients amb espirometria patologica sense diagnòstic de MPOC.
 • Percentatge de pacients amb DM tipus 2 amb control óptim de la HbA1c.